Alle webshops
Klantenservice
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden van TOP SHOPS

  Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

  Naam: TOP-Lijnlaser.nl,  onderdeel van TOP SHOPS BV

  E-mailadres: [email protected]

  Straat: Eenspan 5B
  Postcode: 3897AL
  Plaats: Zeewolde 

  KvK-nummer: 87704242
  BTW-identificatienummer: NL864376224B01

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

  3.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 4. Prijzen en betalingen

  4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
  4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
  4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

  Artikel 5. Levering en Retourneren

  5.1De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  5.2 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
  5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
  5.4 U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking, aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of +31 36 522 68 03. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

  6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

  Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

  7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

  Artikel 8. Bestellingen/communicatie

  8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop.

  Artikel 9. Overmacht

  9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Artikel 10. Diversen

  10.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  10.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
  10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  10.4 onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Artikel 12. Betaling

  12.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  12.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 13. Garantie en aansprakelijkheid

  13.1 Voor door TOP-Lijnlaser.nl geleverde producten geldt een fabrieksgarantie periode die per merk is bepaald en te vinden onder artikel 14 van onze algemene voorwaarden. 

  13.2 TOP-Lijnlaser.nl verzorgd voor sommige lijnlaser een "TOP-Lijnlaser Garantie". Deze garantie geldt voor een periode van 3 jaar. Onder garantie valt de standaard fabrieksgarantie op defecten. Voor deze TOP-Lijnlaser Garantie kan aanspraak gemaakt worden op een inzet lijnlaser. Hiervan kunt u kosteloos gebruk maken. Wanneer aanspraak gemaakt wil worden op deze "TOP-Lijnlaser Garantie" voor een periode van 3 jaar moet aan voorwaarden worden voldaan:

  a. het dient een nieuwe lijnlaser te zijn, die nieuw is aangeschaft bij TOP-Lijnlaser.nl
  b. de aanschaf factuur moet aanwezig zijn
  c. het instrument moet ieder jaar door TOP-Lijnlaser.nl gecalibreerd zijn
  d. het instrument mag niet door derden worden gecalibreerd of zijn gerepareed
  e. wanneer door TOP-Lijnlaser.nl wordt geconstateerd dat een defect is ontstaan door foutief gebruik zal de garantie komen te vervallen

  13.3 TOP-Lijnlaser.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. TOP-Lijnlaser.nl heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  13.4 Indien TOP-Lijnlaser.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  13.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van TOP-Lijnlaser.nl of de fabrikant zijn verricht; 
  b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
  c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
  d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  13.6 De Koper is gehouden TOP-Lijnlaser.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen TOP-Lijnlaser.nl zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

  13.7 Het is mogelijk dat TOP-Lijnlaser.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TOP-Lijnlaser.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

  Artikel 14. Fabrieksgarantie per merk

  14.1 ADA instruments
  Standaard periode fabrieksgarantie: 3 Jaar

  De standaard fabrieksgarantieperiode van ADA instruments bedraagt 2 jaar na aankoop van uw product. Mocht er binnen die 2 jaar defecten aan het apparaat ontstaan, heeft u recht op vervanging van onderdelen of het gehele instrument. Dit is echter alleen van toepassing als het instrument volgens de handleiding is gebruikt. Neem in geval van defecten contact op met uw dealer.

  Garantie is niet van toepassing als het product is misbruikt, verkeerd gebruikt of veranderd is. Hieronder vallen onder andere de gevolgen van lekkage van batterijen en gebogen of kapotte onderdelen door het laten vallen van het instrument.

  14.2 Beiter
  Standaard periode fabrieksgarantie: 1 Jaar

  De fabrieksgarantieperiode van Beiter meetapparatuur is te verlengen tot 3 jaar. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop van het product. Om uw garantieperiode met 2 jaar te verlengen dient u het product online te registreren. Bij het optreden van defecten aan uw meetinstrument, dient u contact op te nemen met een Beiter-dealer. Online registreren kan via: https://www.beiterlaser.com/warranty/

  14.3 DeWalt
  Standaard periode fabrieksgarantie: 1 Jaar

  Binnen de standaard periode van 12 maanden na aankoopdatum zal DeWalt defecten ontstaan door materiaal- en/of fabricagefouten kosteloos herstellen. DeWalt behoudt zich het recht voor om de gehele machine kosteloos te vervangen. Daarnaast kan DeWalt elke garantieclaim weigeren, indien er niet voldaan is aan de gestelde garantievoorwaarden. Om aanspraak te maken op garantie, dient u contact op te nemen met een erkende DeWalt-dealer.

  De fabrieksgarantieperiode op DeWalt producten* is te verlengen naar 3 jaar. Hiervoor dient u het product online te registreren binnen 4 weken na aankoop. Online registreren kan via: www.dewalt.eu/3

  *Dit is niet van toepassing op accu’s en laders.

  14.4 Geo Fennel
  Standaard periode fabrieksgarantie: 2 Jaar

  De standaardfabrieksgarantieperiode van een Geo Fennel meetinstrument bedraagt 2 jaar. Het is mogelijk om deze periode met 1 jaar te verlengen*, door het product online te registreren. Na het registreren van uw product, ontvangt u een mail als bewijs van registratie. Deze dient u te tonen bij uw dealer als er een defect aan het instrument ontstaat. Registreren kan via:  https://www.geo-fennel.de/produktregistrierung/nc/en/product-registration/

  *Verlengen van garantie is alleen mogelijk bij lasers en instrumenten van het merk Geo Fennel. Niet bij accessoires (statieven, baken, etc.).

  14.5 Lamigo
  Standaard periode fabrieksgarantie: 5 Jaar

  Op alle meetinstrumenten van Lamigo geldt een standaard fabrieksgarantieperiode van 5 jaar. Hiervoor hoeft u het product nergens te registreren. Bij defecten kunt u het product aanbieden bij een Lamigo dealer. Lamigo zal het betreffende onderdeel vervangen of het gehele instrument vervangen, mits het instrument niet verkeerd gebruikt is.

  14.6 Leica
  Standaard periode fabrieksgarantie: 2 jaar

  Op producten van de Leica Disto en Leica Lino serie zit een standaard No Cost garantieperiode van 2 jaar. Dit is met 1 jaar te verlengen door het product online te registreren binnen 8 weken na aankoop. Dit wil zeggen dat er in deze periode geen kosten gemaakt worden door u. Alle kosten van benodigde garantie of reparatie worden door Leica Geosystems gedekt. Registreren kan online via: https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal

  De standaard "No Cost" garantieperiode op overige Leica meetinstrument varieert tussen 3 en 5 jaar. Dit is per product beschreven. Deze garantieperiode is niet te verlengen door een online registratie.

  Daarnaast geldt er een levenslange garantie op alle materiaalfouten, wat inhoudt dat bij fouten in het materiaal dit levenslang onder garantie valt.

  14.7 Spectra
  Standaard periode fabrieksgarantie: 1 Jaar

  Op alle Spectra Precision meetinstrumenten zit een standaard garantieperiode van 1 jaar, met uitzondering van een aantal producten. Op onderstaande producten geldt een garantieperiode van 2 jaar:

  • Spectra LL100 N
  • Spectra HV101

  Op onderstaande producten geldt een garantieperiode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum:

  • Spectra LL300 S
  • Spectra LL300 N
  • Spectra HV302 G
  • Spectra LL500
  • Spectra HV302
  • Spectra GL412 N
  • Spectra GL622 N
  • Spectra GL720

   

  14.8 Stanley
  Standaard periode fabrieksgarantie: 1 Jaar

  Alle Stanley powertools en meetinstrumenten hebben standaard 1 jaar garantie inbegrepen. In het onwaarschijnlijke geval dat je Stanley gereedschap defect raakt door fabricage- of materiaalfouten binnen 1 jaar na aankoop, dan garandeert Stanley alle defecte onderdelen gratis te vervangen of te repareren of, als dat opportuun is, het product in zijn geheel gratis te vervangen.

  14.9 Stanley FATMAX
  Standaard periode fabrieksgarantie: 1 Jaar

  Alle Stanley FATMAX powertools en meetinstrumenten hebben standaard 1 jaar fabrieksgarantie inbegrepen. Registreer je Stanley FATMAX powertool binnen 4 weken na aankoop en verwerf het recht op 2 jaar extra garantie. In het onwaarschijnlijke geval dat je geregistreerde Stanley FATMAX powertool defect raakt door fabricage- of materiaalfouten binnen 3 jaar na aankoop, dan garandeert Stanley alle defecte onderdelen gratis te vervangen of te repareren, of als dat opportuun is, het product in zijn geheel gratis te vervangen. Uw product registreren kan via: http://www.stanleyworks.nl/warranty

  14.10 Futech
  Standaard periode fabrieksgarantie: 2 Jaar

  Futech instrumenten worden met kwalitatief hoge componenten gemaakt en met zorgvuldigheid vervaardigd. Daardoor is het mogelijk om een fabrieksgarantie van 2 jaar te geven op defecten*. Gedurende die periode wordt het instrument gratis gerepareerd of vervangen, mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het apparaat is minder dan 2 jaar geleden gekocht bij een erkende Futech-dealer. Geef een kopie van de factuur, type en serienummer van het defecte apparaat.
  • Bezorg het defect apparaat aan een erkende Futech-deal in de originele beschermende verpakking (opbergtasje of koffer).
  • Het apparaat vertoont geen schade veroorzaakte door onjuist gebruik (waterschade, barsten door vallen, gesmolten zekeringen, batterijlekkage, …)

  *Fabrieksgarantie omvat geen periodieke onderhoud of de meegeleverde batterijen.

  14.11 Universeel
  Standaard periode fabrieksgarantie: 1 jaar

  14.12 TOP Laser
  Standaard periode Fabrieksgarantie: 1 jaar (3 Jaar na jaarlijkse calibratie (alleen bij lijnlasers))

  Wanneer de lijnlaser elk jaar retour gestuurd worden voor calibratie wordt de garantie automatisch verlengt naar 3 jaar. Hierbij is een calibratie één jaar geldig. De lijnlaser dient retour gestuurd te zijn voor calibratie maximaal één jaar na de laatste calibratie.

  14.13 Algemeen
  Garantie is alleen gelding mits:

  • Het product niet verkeerd gebruikt, vervreemd of verwerkt is.
  • Het product niet beschadigd is door gevolg van gebruik wat in strijd is met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing of ondeskundig repareren.
  • De afnemer zelf volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
  • Het product binnen de garantieperiode valt.

  Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

  15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 16. Copyright

  16.1 Het ontwerp van deze website/webshop en teksten, woord- en beeldmerken op deze website/webshop zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van TOP-Lijnlaser.nl. Het is niet toegestaan om de website/webshop of een gedeelte openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOP-Lijnlaser.nl

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking